Tmsbus P-13 Launching 2013

Launching Tmsbus P-13 ceremony officiated by Yang Berhormat Datuk Haji Johan Bin Abdul Aziz, and sign MOU with Scania (Malaysia) Sdn Bhd.